رک Rack

رک (Rack) به محفظه ای فلزی گفته می شود که تجهیزات مرکزی شبکه داخل آن قرار میگیرند. این محفظه از […]

رک Rack ادامه مطلب »